ஹாஇய்யா (கவிதை தொகுப்பு)

 110

அஹ்லுஸ் சுன்னா வல்ஜமாஆ உடைய சரியான கொள்கைகளை தெளிவாக விளக்கிக் கூறி வழிகேடர்களின் தவறான சித்தாந்தங்களைப் பிரித்தறிவிக்கும் கொள்கை நூல்!
Quantity:
Category: