193 – நபிகளார் கண்ட போர்க்களங்கள் (அமர்வு 1-2)

PLACE – இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் , லண்டன்.

DATE – ஜூன் 2011

About admin

Leave a Reply