10 – மறைவான ஞானம் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே

தலைப்பு : மறைவான ஞானம் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே (பயான்)

இடம் : IPP, சென்னை.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *