அல்குர்ஆன் சொல்லுக்குச் சொல் தமிழாக்கம் பாகம் 2 (யூனுஸ் முதல் அல் அன்கபூத் வரை)

 450

Quantity: